Ruimte in je lijf en hoofd
 

 

Algemene Voorwaarden VitaliVon

Artikel 1  – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.       VitaliVon, opdrachtnemer van cliënt, ingeschreven onder KVK-nummer 65794826 en gevestigd aan het adres: Achtersloot 42, 3401 NW IIsselstein.

2.       Cliënt: opdrachtgever aan wie door VitaliVon diverse diensten en/of producten levert op voornoemd adres, of op een externe locatie.

3.       Vergoeding: het bedrag dat cliënt is verschuldigd aan de opdrachtnemer voor de overeengekomen afgenomen diensten en/of producten.

 Artikel 2  – Totstandkoming van een overeenkomst

Cliënt meldt zich via het contactformulier  of telefonisch bij VitaliVon aan. De overeenkomst komt tot stand bij het maken van een afspraak waarmee de cliënt tevens akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen partijen

1.       Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de site:  www.VitaliVon.nl.

2.       Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen VitaliVon en cliënt.

3.       VitaliVon stelt aan iedere cliënt een set Algemene Voorwaarden ter hand, samen met de offerte, voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst.

 Artikel 4   – Overmacht

Bij overmacht behoudt VitaliVon zich jegens cliënt uitdrukkelijk het recht voor om de uit de overeenkomst voor VitaliVon voorvloeiende verplichtingen tijdelijk op te schorten, indien sprake is van een situatie die buiten de invloedssfeer van VitaliVon ligt. Dit tijdelijk opschorten geeft cliënt niet het recht om de overeenkomst met VitaliVon te beëindigen, dan wel de overeenkomst met VitaliVon te ontbinden. Ook geeft dit tijdelijk opschorten, cliënt geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5  – Beëindiging van de overeenkomst

1.       VitaliVon heeft het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen als cliënt verzuimt om de vergoeding te betalen aan VitaliVon. VitaliVon heeft in dat geval het recht om de restantvergoeding op cliënt in één keer op te eisen.

2.       VitaliVon heeft het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen als sprake is van een situatie die buiten haar eigen invloedsfeer ligt. VitaliVon zal in dat geval een eindafrekening opmaken voor cliënt, uitgaande van het door VitaliVon tot op dat moment verrichte werk. Dit kan inhouden dat cliënt nog een vergoeding aan VitaliVon moet betalen, dan wel dat VitaliVon een deel van de verkregen vergoeding restitueert.

3.       Cliënt heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen als VitaliVon jegens cliënt in verzuim verkeert.

 Artikel 6  - Uitbreiding van een overeenkomst  

Een overeenkomst tussen partijen kan door cliënt worden uitgebreid. In dat geval is cliënt aan VitaliVon  een  aanvullende vergoeding verschuldigd. Voor de uitbreiding van de overeenkomst  in gaat, wordt hiervan door VitaliVon een schriftelijke overeenkomst opgemaakt. In deze overeenkomst wordt vermeld welke vergoeding cliënt aan VitaliVon is verschuldigd.

Artikel 7  – Tarieven en wijze van betalen

1.       De verschillende pakketten die VitaliVon aanbiedt staan beschreven op de site van VitaliVon.

2.       Voor de zakelijke cliënt en de workshop wordt door VitaliVon een maatwerk-offerte uitgebracht.

3.       Alle prijzen zijn inclusief 21 btw.

4.       Consulten vinden plaats op een door ons samen uitgezochte locatie of per skype/telefoon. Voor afspraken buiten mijn woonplaats wordt 0,25 per km gerekend.

5.       Een afspraak dient minimaal 24 uur voor de geplande afspraak telefonisch of digitaal te worden afgezegd. Bij het niet tijdig afzeggen van de afspraak ben ik genoodzaakt 50% van de kosten in rekening te brengen.

6.       Cliënt betaalt VitaliVon de vergoeding voor een sessie na afloop van de eerste sessie per pin.

7.       Betaling in termijnen in overleg is mogelijk per pin.

 Artikel 8 – Intellectuele eigendommen en auteursrechten

1.       VitaliVon behoudt zich het recht en de bevoegdheid voor die VitaliVon toekomt op grond van de Auteurswet.

2.       Alle door VitaliVon verstrekte bescheiden aan cliënt zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt, en mogen derhalve niet worden verveelvuldigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij VitaliVon hiervoor van te voren schriftelijke toestemming heeft verleend aan cliënt.

3.       VitaliVon is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden, of verwijderen. Het is cliënt niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VitaliVon het werk zonder vermelding van haar naam openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1.     Indien VitaliVon aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag van VitaliVon. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van VitaliVon in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

2.       VitaliVon acht zich nimmer aansprakelijk jegens cliënt voor indirecte schade, daaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie.

3. VitaliVon is ter zake van de door haar geleverde prestaties, daaronder mede begrepen adviezen en met inbegrip van overschrijding van levertijden en/of van het uitblijven van een prestatie, slechts aansprakelijk indien door haar de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht, niet in acht is genomen, en zulks aan VitaliVon kan worden toegerekend. De trajecten en sessies kennen ten allen tijden een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

 Artikel 10 – Geschillen

In geval van een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inspannen dit onderling op te lossen en in der minne te schikken alvorens in het uiterste geval een beroep te doen op de rechter.

Artikel 11 – Privacy

Alle privacy gevoelige informatie van de cliënt wordt te allen tijden vertrouwelijk behandeld en niet besproken met derden.

Artikel 12– Toepasselijk recht

1.       Op alle overeenkomsten tussen VitaliVon en haar cliënten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.       Tevens is alleen de rechter, van het arrondissement alwaar VitaliVon is gevestigd, bevoegd om recht te spreken. VitaliVon heeft het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 Artikel 13 – Wijziging van de pakketvormen en Algemene Voorwaarden

1.       VitaliVon behoudt zich het recht voor om pakketvormen tussentijds te wijzigen. Voor reeds afgesloten pakketten geldt de overeengekomen prijs.

2.       VitaliVon behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Wanneer deze wijziging in het nadeel is van cliënt, heeft cliënt op dat moment recht de overeenkomst te beëindigen. VitaliVon zal in dat geval een eindafrekening opmaken voor cliënt, uitgaande van het door VitaliVon tot op dat moment verrichte werk. Dit kan inhouden dat cliënt nog een vergoeding aan VitaliVon moet betalen, dan wel dat VitaliVon een deel van de verkregen vergoeding restitueert.